[Archiwalny] WIlkowice, woj. śląskie, ul. Prosta - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Bielsku-Białej   Arkadiusz   Maj   Kancelaria   Komornicza w Bielsku-Białej   zawiadamia,   że wdniu 19 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Wilkowicach przy ul. Prostej, składającej się z działki ewidencyjnej powierzchni 0,0710 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 100 m2 opowierzchni zabudowy 91 m2. Budynek   fizycznie   posiada  dwa lokale mieszkalne (jeden w przyziemiu, drugi na parterze), do których prowadzą odrębne wejścia z zewnątrz. Lokale formalnie nie zostały wyodrębnione. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez służebność drogową po działce nr 1611/5. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi: 204.400,00 zł. Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj.: 153.300,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 20.440,00 zł,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasają  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej Komornicza w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 24/8a tel./fax 33 816 86 16 www.komornikbielsko-biala.pl e-mail: bielsko.biala4@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/197/N/05/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka