[Archiwalny] Wilkowiecko, woj. śląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2014 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-201 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Wilkowiecko, 42-152 Opatów Częstochowski, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 207 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto sądu: MBank 62 1140 1889 0000 2258 5400 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację z podaniem sygnatury akt sądowych.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Dariusz Olczyk

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3610607 / fax. 34 3669989

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161058

 

Numer oferty: L/23/N/08/14
Region:
  • śląskie
Cena: 155.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka