[Archiwalny] Winiec, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2015 o godz. 08:30 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Winiec, 14-140 Miłomłyn, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

- (godz.08:50), działka ewidencyjna nr 202/8 o powierzchni 0,3684 ha, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę letniskową. Działka kształtem zbliżona do litery "L", z dostępem do jeziora Sopelka. W najbliższym otoczeniu znajdują się inne nieruchomości letniskowe oraz łąki i pastwiska. Uzbrojenie: wodociąg, sieć energetyczna podziemna. Działka niezagospodarowana i porośnięta roślinnością segetalną i ruderalną oraz drzewostanem samosiewnym. Działka ogrodzona wraz z częścią działki nr 202/7 oraz z działką 202/9 zabudowaną budynkiem letniskowym. Znajdujący się na działce stalowy barak nie jest przedmiotem wyceny. -nieruchomość gruntowa KW

- (godz.08:30) -udział 2/4, działka ewidencyjna nr 202/7 o powierzchni 0,0221 ha stanowi drogę dojazdową między innymi do działki nr 202/8.-nieruchomość gruntowa KW 

- (godz.08:40) -udział 4/16, działka ewidencyjna nr 202/4 o powierzchni 0,0400 ha stanowi drogę dojazdową między innymi do działki nr 202/8 ( na zasadzie służebności przechodu i przejazdu ). 

Nieruchomości sprzedawane łącznie. Suma oszacowania wynosi 93 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 825,00zł. ** Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 18 marca 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 2138/14 rękojmia" **

Suma oszacowania wynosi 93 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199868

 

Numer oferty: L/166/N/02/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 69.825,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka