[Archiwalny] Wisła, woj. śląskie, ul 11 Listopada - dom wczasowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy 11 listopada 43-460, 43-460 Wisła, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość składająca się z pięciu działek, stanowiących gospodarczą całość o lekko pochyłym terenie, ogrodzonym, zabudowanym budynkiem domu wczasowego "Halny". Teren wokół budynku częściowo utwardzony trelinką i płytami chodnikowymi. W zachodniej części nieruchomości wykonano zadaszony grill oraz oczko wodne. Działki są uzbrojone w sieci: elektryczną, wodociągową, telefoniczną, gazową, kanalizacyjną. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej kostką betonową i granitową. W bliskiej odległości znajduje się wyciąg narciarski Partecznik Budynek domu wczasowego jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjny (przyziemie z uwagi na pochylenie terenu od strony wschodniej jest kondygnacją podziemną, od strony zachodniej nadziemną), wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 1966. W rzucie poziomym swym kształtem przypomina literę T. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3011m2. Jest to dom wczasowy oferujący obecnie 50 pokoi w tym 5 pokoi typu studio. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodną, kanalizacyjną, gazowa, c.o. z piecem na węgiel do c.o. i gazowym do ciepłej wody użytkowej, grzejniki stalowe typu faviera i żeberkowe żeliwne, wentylacji mechanicznej, teletechniczna, kominek w holu głównym, wi-fi w całym obiekcie. W dwóch pokojach przeprowadzono remont kapitalny wraz z wymianą instalacji i remontem sanitariatów. W 11 pokojach wymieniono podłogi na panele. 

Suma   oszacowania   wynosi   3 467 000,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  3/4  sumy  oszacowania  i wynosi    2 600 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 346 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa obwieszczenie: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 0338583747 / fax. 0338547583.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120983

 

 

Numer oferty: L/39/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 2.600.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny