[Archiwalny] WItaszyce, woj. wielkopolskie, ul. Stawna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Jerzy Kujawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy Wrocławska 6, 63-200 Jarocin, pokój 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stawna, Witaszyce, 63-230 Witaszyce.

Suma oszacowania wynosi 289 936,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 452,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 993,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 51 1020 2212 0000 5102 0079 5823.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Jerzy Kujawski Kancelaria Komornicza, Do Zdroju 8, Jarocin, 63-200 Jarocin tel. 627473714 / fax. 627473714.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/247237

Numer oferty: L/53/N/09/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 217.452,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka