[Archiwalny] WItkowice, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 1013  kpc w związku z art. 953 kpc, że w dniu 07-07-2015r o godz.15.00 w Kancelarii Komornika -ul. Rynek Główny 3, 32-600 Oświęcim, odbędzie się:

                                                      DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Witkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, oznaczonej jako: Nieruchomość gruntowa opisanej jako Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Witkowice przy ul. Kościelnej. Działka nr 918 o powierzchni 22a00m2. Działka znajduje się w pierwszej linii zabudowy od ul. Kościelnej, niezabudowana o kształcie regularnym prostokątnym. Dostęp do działki bezpośredni z ul. Kościelnej o nawierzchni asfaltowej. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kety - położona jest w terenie oznaczonym jako zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz w granicy z terenami dróg publicznych. W granicach działki gazociąg i wodociąg. Zagospodarowania brak. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 109.900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 54.950,00 zł. (jedna druga ceny oszacowania) Wysokość rękojmi wynosi:10 990,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości)

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, obowiązana jest zapłacić natychmiast 1/5 wylicytowanej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny powinna być dopłacona do godziny 12 dnia następnego - w razie braku dopłaty licytacja będzie wyznaczona ponownie.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 3, 32-650 Oświęcim tel.: 033 8451483 fax.: 033 8454212 mail:  oswiecim.gajkowski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/65/N/06/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 54.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka