[Archiwalny] Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Reymonta - lokal mieszkalny (52,70 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój 14, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Reymonta 19 a, 87-800 Włocławek. 

Suma oszacowania wynosi 127 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ oddział Włocławek 77154010692001871826920001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek tel. 542312910 / fax. 542320332.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250973

 

Numer oferty: L/12/N/10/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 84.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie