[Archiwalny] Włodawa, woj. lubelskie, ul. Wiejska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Elżbieta Krawicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2015 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Żołnierzy Win 17, 22-200 Włodawa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wiejska, 22-200 Włodawa. 

Suma oszacowania wynosi 320 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska KAsa Opieki SA 51124022491111001062620537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Żołnierzy Win 17, Włodawa , 22-200 Włodawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Elżbieta Krawicz Kancelaria Komornicza, Przechodnia 22, 22-200 Włodawa tel. 825721029 / fax. 825721029.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245661

 

Numer oferty: L/124/N/08/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 240.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka