[Archiwalny] Wodziczna, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2014r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 05-640 Mogielnica, Wodziczna, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (działka nr 44 o powierzchni 3,4200 ha). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, sad jabłoniowy. 

Suma     oszacowania     wynosi     334 000,00 zł,      zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 250 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 36 1020 4317 2006 0000 2000 4513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak Kancelaria Komornicza Sportowa 7 lok. 114 , 05-600 Grójec tel /fax+483321366 e-mail: grojtc3@komomik.pl www grojeckomormk.pl 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/103494 

Numer oferty: L/61/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 250.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka