[Archiwalny] Wojkowice, woj. śląskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie art. 953 kpc do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-12-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w  Będzinie mającego siedzibę przy ul. Sączewskiego 23 w sali nr 109. odbędzie się druga licytacja nieruchomości Wojkowice, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg  Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą .

Suma oszacowania wynosi 201 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 134.000,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: ING Bank Śląski SA O/Będzin 23 10501227 1000 0090 6527 7254 najpóźniej w dniu poprzędzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły imię osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie o  godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Będzinie pokój 206 odpis protokołu z oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski : 63-700 krotoszyn, rynek 1 telefon: 062 7253220 www: andrzej-sikorski.izbalodzka.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105645

 
Numer oferty: L/75/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 134.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom