[Archiwalny] Wola Radziszowska, woj. małopolskie - budynek handlowo-usługowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4/11/2014 o godz 14.50 w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: działka nr 2347 o pow. 0,2700 ha zabudowaną budynkiem handlowo- usługowym z częścią gastronomiczną położonej Wola Radziszowska, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczka ZW KW Skawina.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 907.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 680.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu ¡uprzedzającym przetarg w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika: 67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka,  jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast  jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka zbliżona do kształtu trójkąta, na którym posadowiony jest budynek handlowo-usługowy z częścią gastronomiczną.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 30 tel.:(12) 288-35-55, fax: (12) 345-03-43, www.Wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl

Numer oferty: L/57/N/09/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 680.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny