[Archiwalny] Wola Radziszowska, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce z siedzibą przy Janińska 25, 32-020 Wieliczka, pokój 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonego w Wola Radziszowska. 

Suma oszacowania wynosi 397 803,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 352,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 780,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 30, Wieliczka, 32-020 Wieliczka tel. 12 288 35 55 / fax. 12 345 0343.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241928

 

Numer oferty: L/53/N/08/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 298.352,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka