[Archiwalny] Wólka Brzezińska, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-09-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wólka Brzezińska, 07-440 Goworowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 363 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 872,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 383,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 41 10203802 0000 1502 0037 8505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Bożenna Otłowska

Kancelaria Komornicza, Goworowska 2B, Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka

tel. 297644753, 296911881 / fax. 297644753

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162534

Numer oferty: L/127/N/08/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 272 872,50 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie