[Archiwalny] Wólka Gonciarska, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wólka Gonciarska , 26-713 Kazanów, dla której SR Zwoleń, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wólka Gonciarska, gmina Kazanów, powiat radomski, województwo mazowieckie obejmująca niezabudowane działki oznaczone nr 32 o powierzchni 1,8800 ha oraz nr 38 o powierzchni 1,8600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 44.000,00 zł. Cena wywołania wynosi : 33.000,00 zł Wartość rękojmi : 4.400,00 zł wycena poszczególnych działek: działka nr 32 o powierzchni 1,8800 ha oszacowana jest na kwotę : 22.000,00 zł.cena wywołania wynosi : 16.500,00 zł. Wartość rękojmi : 2.200,00 zł.działka nr 38 o powierzchni 1,8600 ha oszacowana jest na kwotę : 22.000,00 zł.cena wywołania wynosi : 16.500,00 zł. Wartość rękojmi : 2,200,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. I Oddział w Radomiu 34102043170000540201440114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Paweł Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211535

 

Numer oferty: L/172/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 33.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka