[Archiwalny] Wolsztyn, woj. wielkopolskie, ul. Stara Dąbrowa - lokal mieszkalny (34,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim z-ca Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2014r. o godz. 10:30w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim mającego siedzibę Wydział Zamiejscowy, 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2, w sali nr 15 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego 64-200 Wolsztyn, Stara Dąbrowa 11, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą. Udział właścicieli lokalu we współwłasności części wspólnych nieruchomości wynosi 30/100 i opisany jest w księdze wieczystej. Budynek usytuowany jest na działce nr 416 o pow. 0,1420 ha. Powierzchnia lokalu wynosi 34,9 m2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienka, przedpokój. Technologia budowy: tradycyjna, budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, funkcja: budynek mieszkalny wielolokalowy, rok budowy: oszacowano na początek XX w. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewania piec węglowy.

UWAGA: zapis w księdze nie obejmuje pomieszczeń poddasza oraz pomieszczeń gospodarczych.

Suma oszacowania wynosi 45500,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 34130,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim     

Kancelaria Komornicza w Wolsztynie 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14;                                        

 tel. (0 prefix 68) 347-42-24 e-mail: komornik@wolsztyn.komomik.zgo.pl                                     

 www.wolsztyn.komornik.zgo.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119143

Numer oferty: L/109/N/02/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 34.130,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie