[Archiwalny] Wrocław, woj. dolnośląskie, ul. Przyjaźni - lokal mieszkalny (58,00 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31/07/2015 o godz 14:30 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 w sali 115 odbędzie się: pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wrocław przy ul. Przyjaźni 61 posiadającego założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków  składającego się z trzypokojowego lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 58 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 333.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 250.200,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/00) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 33.360,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek Komornika . Nieruchomość tę można oglądać w dniu 21/07/2015 r. od godz. 08:00 do godz. 8:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska Kancelaria Komornicza, Kościuszki 13, Wrocław, 50-037 Wrocław tel. 713442999 / fax. 713472404.,

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225568

Numer oferty: L/139/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 250.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie