[Archiwalny] Wrocław, woj. dolnośląskie, ul. Strońska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 047, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Strońska 43, Wrocław, 50-540 50-540, dla którego Sąd Rejonowym Wrocław Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji będzie nieruchomości w postaci: nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Strońska 43, składająca się z lokalu mieszkalnego  oraz udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 149/14, AM-15, obręb Gaj, wynoszącego 138/10.000 części. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 303 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 287,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 305,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 02102052260000610203599081.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

15.04.2015

12:00 - 12:30

20.04.2015

12:00 - 12:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POdstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec Kancelaria Komornicza, Gajowa 36, Wrocław, 50-519 Wrocław tel. 713397321 / fax. 713397266

Numer oferty: L/89/N/03/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 227.287,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie