[Archiwalny] Wszebory, woj. mazowieckie, ul. Akacjowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Wołominie odbędzie się

                                                                           DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wszebory, przy ul. Akacjowej,  gmina Dąbrówka, stanowiącej dz. ew. nr 198/2 o pow. 1000 m2, w obrębie 0024, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 182 m2 i pow. uż. 154,70 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą nr WA1W/00091025/7 w Sądzie Rejonowym w Wołominie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 559.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 372.666,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 55 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w formie bezgotówkowej, na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosława Malika o nr 15102010420000830200093286 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA IV O. Centrum w Warszawie lub w formie gotówkowej w kancelarii komornika. Natomiast zwrot wadium będzie dokonywany przelewem na rachunek bankowy wpłacającego podany w piśmie skierowanym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosława Malika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik ul. Lipińska 32/26, 05-200 wWołomin tel.: 22 2428464 email: wolomin.malik@komornik.pl http: www.komornikwolomin.pl

Numer oferty: L/167/N/01/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka