[Archiwalny] Wygoda Smoszewska, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2014r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 19 odbędzie się :

pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr. 7 z obrębu 0018 o pow. 2400m2 zabudowanej 2 budynkami mieszkalnymi i 3 budynkami gospodarczymi położonej: 05-170 Zakroczym, Wygoda Smoszewska, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 77 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 825,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 710,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Warszawie 28 10201013 0000060200076216 najpóźniej na 1 dzień przed licytacją .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia lego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 19 akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski Kancelaria Komornicza w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki I Przejazd 5,; tel.: 22 7758970; email: nowy.dwor@komornik.pl

 

Numer oferty: L/146/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 57 825,00 zl
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka