[Archiwalny] Ząbkowice śląskie, ul. Orkana - budynek użytkowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-03-2015 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 23/2 o pow. 0,2242 ha stanowiąca nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym (zakładem gastronomicznym) jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej położonej: 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Orkana, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 735 000,00 zł kwota zawiera podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 551 250,00zł kwota zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 500,00zł kwota zawiera podatek V AT w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl.  72 10902372 0000 0006 0400 4445 jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmi została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej na dwie godziny przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis Kancelaria Komornicza ul. l-go Maja 8 F, 57-200 Ząbkowice Śląskie tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205 e-mail: zabkowice.slaskiel@komornik.plwww.zabkowice-komornik.pl

Numer oferty: L/129/N/02/15
Region:
  • śląskie
Cena: 551.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy