[Archiwalny] Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa niezabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski mający kancelarię w Grodzisku Mazowieckim ul. 11 Listopada 38 (tel. (0-22) 465 17 14, e-mail: rokoszewski@komomik.pl, www.komornik-grodzisk.pl), na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości  05-084  Leszno, Zaborów, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr ew. 170/1 o powierzchni 2.641,00 m2,  posiada bezpośredni   dostęp   do   drogi   dojazdowej  -  ul. Środkowa, która   jest   drogą   utwardzoną  kostką betonową. Nieruchomość   wyposażona   jest   w   sieć   elektroenergetyczną,   wodociągową   i   gazową.   Działka    posiada  kształt   nieregularny   -   dwa   wydłużone    prostokąty,    z    których    jeden   stanowi drogę   dojazdową   do  pozostałej   części   działki   i   posiada   ogrodzenie   sąsiednie   z   dwóch   stron.    Nieruchomość     jest  porośnięta   trawą    i  roślinami   krzaczastymi.

Suma oszacowania wynosi 218.912,00zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy, dziewięćset dwanaście złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164.184,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące, sto osiemdziesiąt cztery złote). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.891,20zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy, osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz.l9:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych I Co 2015/13.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewskiul. 11 listopada 38 05-825 grodzisk mazowiecki e - mail:  rokoszewski@komornik.plwww.komornik-grodzisk.pl te./fax (22) 465 - 17 – 14.

 

Numer oferty: L/142/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 164.184,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka