[Archiwalny] Zabrze, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, ul. Cmentarna I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 13:30 W sali nr 215 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości budynkowej, związanej z prawem użytkowania wieczystego do dnia 04 grudnia 2089 roku działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 483/91, karta mapy nr 11, obręb 12 Zabrze, jednostka ewidencyjna M. Zabrze, o powierzchni 1661 m2, położonej przy ul. Cmentarnej w Zabrzu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 180 100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 135 075,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 18 010,00 zł na rachunek urzędowy komornika:

PKO Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Gliwicach 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 5146/12. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu 15 stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika Jub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl oraz www.zabrzekomornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt nadzoru VIII Co 83/12).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetragu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią ząjętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione  w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss, ul. Rogoźnicka 2 41-800 Zabrze tel. 032 271-43-39 fax 375 03 39 e-mail:zabrze.weiss@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104662

Numer oferty: L/42/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 135.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka