[Archiwalny] Zabrze, woj. śląskie, ul. Zaolziańska - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zabrzu   Zbigniew   Rudlicki   na  podstawie art. 953 kpc podaje  do  publicznej  wiadomości,  że:  w dniu 23-04-2015 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość położonej: 41-800 Zabrze, ul. Zaolziańska, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą.

Szczegółowe informacje udzielane są w kancelarii. Zdjęcia nieruchomości można przeglądać na stronie kancelarii: www.zabrze.rudlicki.komornik.pl 

Suma oszacowania wynosi 6.682.098,00zł zaś cena wywołania wynosi 5.011.574,00zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 668.209,80zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania). Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika - Zabrze ul. Pułaskiego 17, lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850 albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący  do  licytacji  powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego  jednoznacznie  wynika  umocowanie  osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z art. 37 krio małżonek przystępujący do licytacji powinien także złożyć dokument z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chętne do oglądania nieruchomości winny się zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji celem ustalenia terminu oględzin. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109 (VIII Co 5715/11) odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew. I) przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki Kancelaria Komornicza w Zabrzu ul. Pułaskiego 17,41-800 Zabrze Tel. 271-29-45.

 

 

Numer oferty: L/40/N/03/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny