[Archiwalny] Przyborowice Górne, woj. mazowieckie - zespół budynków admnistracyjno-produkcyjnych, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stolbunik-Kon na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2014r. o godz. 12:00 w IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku 09-100 Płońsk, ul.Sienkiewicza 9a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o powierzchni O.ó100 ha . zabudowana zespołem budynków administracyjno-produkcyjnych oraz halą namiotowanie związaną z gruntem), część produkcyjno-usługowa całkowicie ogrodzona .płace manewrowe i ścieżki komunikacyjne utwardzone. Zabudowę stanowi: budynek administracyjno-socjalny o pow. zabudowy 125.14 m2 . o pow. użytkowej 198 m2 ,budynek produkcyjny o pow. zab.535,85 m2 .pow. użytk.480 m2. hala namiotowa (nie związana z gruntem) o pow. zabudowy 376,09 m2. Nieruchomość wyposażona w infrastrukturę techniczną w zakresie energia elektryczna z własną stacją transformatorową , wodociąg gminny, własna studnia głębinowa, szambo bezodpływowe, sieć telefoniczna, monitoring terenu położonej: 09-142 Załuski, Przyborowice Górne, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 293 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 969 900.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 7 lutego 2014r w godzinach od 9 do 13 w kancelarii komornika potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 320,00/1. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Krysłyną Stolbunik-Kon

Kancelaria Komornicza ul.Płocka 69, 09-100 Płońsk lei. 236622868.fa\6622857 510035658

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117075

Numer oferty: L/151/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 969.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny