[Archiwalny] Zambrów, woj. mazowieckie, ul. Mazowiecka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Z obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie- Mieczysława Mioduszewskiego (Sygn. akt KM 637/12)   wynika,   iż w dniu 25.06.2015r.o godz.09:50 w budynku Sądu Rejonowego  w  ZambrowieAl. Wojska Polskiego 56, sala nr 1, odbędzie się PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.    

Nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkami po niefunkcjonujących zakładach przetwórstwa mięsnego położona w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1659/5 o powierzchni 2,6435 ha.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zambrowie.

2 663 604,00

1 997 703,00

 

Adres Kancelarii: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski, 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 31. el.: 86 2714838 fax.: 86 2714838 mail: zambrow@komornik.pl

Przystępujący do licytacji  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości to jest 266 360,40 zł w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 74 10201332 0000 1702 0037 3522- PKO BP SA O.  Regionalny w Białymstoku, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w artkule.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać  w Sadzie Rejonowym w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przypadku chęci nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.

Numer oferty: L/37/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny