[Archiwalny] Zamość, woj. lubelskie, ul. Atamanowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Atamanowa 28, 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako prawo wieczystego użytkowania i prawo własności budynku stanowiącego odrębna własność, działka numer 127/2 o pow. 0,0698 ha położona w miejscowości Zamość, ul. Atamanowa i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. 

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 351.700,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 263.775,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 35.170,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 351 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263 775,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Andrzej Szcząchor

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 639 2623 / fax. 84 639 2623

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196492

 

Numer oferty: L/145/N/01/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 263.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka