[Archiwalny] Zapolice, woj. łódzkie, ul. Grzybowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje  do  publicznej  wiadomości, że w dniu 17-03-2014 o godz. 10:00   w   budynku  Sądu  Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej  przy  Grzybowa  , 98-161 Zapolice, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Działka nr 241 o powierzchni 700 m2.

Suma oszacowania wynosi 286 342,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 190 894,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 634,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  książeczki  do  wypłaty  całego  wkładu s tosownie   do  prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   komornika: Bank PEKAO SA I  O   Zduńska   Wola  32 124033051111000029376397.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do  zbioru  dokumentów  i  nie  zostaną  zgłoszone  najpóźniej  na  trzy  dni  przed r ozpoczęciem licytacji,  nie   będą   u względnione   w   dalszym   toku   egzekucji   i   wygasną   z   chwilą   uprawomocnienia   się postanowienia   o   przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Antoni Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 19, 98-220 Zduńska Wola

tel. 43 8238316 / fax. 43 8238316 24

Numer oferty: L/159/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 190.894,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka