[Archiwalny] Zawały, woj. kujawsko-pomorskie - nieruchomość gruntowa (udział), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Toruniu   Adam   Olszewski   na   podstawie   art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-08-2015 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Wydział XI Cywilny,  Mickiewicza   10/16, 87-100 Toruń, pokój 407, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości,   położonej   przy Zawały,   87-123 Dobrzejewice, dla której Sąd Rejonowy W Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski Kancelaria Komornicza, Żelazna 7, Toruń, 87-100 Toruń tel. 566225163 / fax. 566521065.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/232916

Numer oferty: L/30/N/07/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 36.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka