[Archiwalny] Zawiercie, woj. śląskie, ul. Piwniczna - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 954 kpc zawiadamia, że w dniu 14-10-2014r. o godz. 08:30w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie  się  druga  licytacja  nieruchomości  położonej  w  Zawierciu, ul. Piwniczna  dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotowa   nieruchomość stanowi prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewid. 24/7 km 1 Obrąb Łośnice o pow. 3 710 m2, położona w Zawierciu - Łośnice przy ul. Piwniczna 6, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 61,61 m2 (obiekt wyposażony w instalacją elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania węglowego) z dobudowanym garażem o pow. użytkowej 33,13 m2. W części frontowej nieruchomości posadowione są dwa slupy energetyczne oraz nasłupowa stacja transformatorowa SN/nm. Przez część północną na całej długości działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 15kV, która w znaczny sposób ogranicza możliwości zabudowy tej części nieruchomości. Najemca w trakcie trwania umowy najmu dokonał nakładów na nieruchomość, które stanowią rzecz sporną i są uwzględnione w cenie oszacowania.

Suma oszacowania wynosi 183 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 122 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zl. Rękojmię należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciulub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego 37113010910003908686900001lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu02 1020 2498 0000 8702 0125 3673. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym ICo 1875/12.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek, ul. Westerplatte 1/10, 42-400 Zawiercie tel. 032 671-11-58; e-mail:zawiercie2@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/177/N/06/14
Region:
  • śląskie
Cena: 122.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka