[Archiwalny] Zbrosławice, woj. śląskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich   Górach  z  siedzibą  przy  Opolska  17/0,  42-600  Tarnowskie Góry, pokój 10, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  położonej  przy  Wolności,   42-674 Zbrosławice, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada powierzchnię 636m2, na działce wzniesiony jest budynek mieszkalno - usługowy, budynek gospodarczy oraz garaż i wiata, posiada założoną księgę wieczystą w wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o numerze o nr GL1T/00026787/7.

Suma oszacowania wynosi 637 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 424 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Tarnowskich Górach 16 2030 0045 1110 0000 0199 3070 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Tomasz Adamski

Kancelaria Komornicza, Opolska 10, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 15 49 / fax. 32 285 90 27 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98590

Numer oferty: L/63/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 424.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom