[Archiwalny] Zdrada, woj. pomorskie - nieruchomości gruntowe (udziały), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2015 o godz. 08:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja: 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy 84-100 ZDRADA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 4 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 255,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 434,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Zdrada, 84-100 Puck, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzą dwie niezabudowane budowlane działki gruntu o powierzchni 1000 m2 i 1007 m2 oraz udział 4/72 części w działce stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, zapewniającą dostęp do drogi publicznej (po udziale 2/72 części na każdą z działek budowlanych). Droga dojazdowa gruntowa, a droga wewnętrzna – tj. działka nr 8/42 jest na razie drogą nieurządzoną i stanowi część pola (tak jak działki nr 8/25 i 8/28). Działki nr 8/25 i 8/28 mają regularne kształty, trapezów i stykają się ze sobą krótszymi bokami. Działki nie są zagospodarowane. Ogólnie teren położony na lekkim wzniesieniu. Działki sąsiadują, z wydzielonymi z tej samej działki inwestycyjnej, działkami budowlanymi, siedliskiem rolniczym, lasem i polami. We wsi Zdrada zlokalizowana jest siedziba producenta ryb wędzonych, solonych i marynat rybnych „Jantar”. Działki nie mają przyłączy mediów. Zgodnie z mapami uzbrojenia terenu ze Starostwa Powiatowego w Pucku sieć wodociągowa doprowadzona jest od strony wsi do budynków pobliskiego siedliska rolniczego. Linia energetyczna jest napowietrzna również do siedliska rolniczego. Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art 10131 § 3 kpc: Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. 

Suma oszacowania wynosi 117 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 930,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 724,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231733

 

Numer oferty: L/10/N/07/15
Region:
  • pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka