[Archiwalny] Zdziechów, gmina Zakrzew, województwo mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 marca 2015 roku o godz. 9:30 w sali nr II w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul.Struga 63 odbędzie się druga licytacja: 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 44/4, 46,44/6, 43, 45/1, 45/2 i 45/3 o łącznej powierzchni 4.542 m.kw., zabudowanej budynkami mieszkalnym, jednorodzinnym (pow. użytkowa: 183,47m.kM\) i gospodarczo-garażowym (pow. użytkowa: 44,12 m.kw. oraz budowlami infrastruktury technicznej. Nieruchomość jest położona w miejscowości Zdziechów, gmina Zakrzew, województwo mazowieckie (obręb 0010 Zdziechów ark. Nrl).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Ww. nieruchomości stanowią organizacyjną całość i podlegają sprzedaży łącznej.

Suma oszacowania lokalu wynosi: 627.105,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 418.070,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62.710,50zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na konto komornika: PKO BP SA I O/Radom 27102043170000590200878462, w gotówce w kasie kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 4/6 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu (sygn akt. I Co 1655/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański

ul. Żeromskiego 93, 26-600 Radom

tel.: 048 3601363

fax.: 048 3601363

mail: radom1@komornik.pl

Numer oferty: L/52/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 418.070,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka