[Archiwalny] Złotów, woj. wielkopolskie, ul. Zamkowa, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zamkowa, 70-400 Złotów, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa o pow. 0,0491 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 172,01 m2 (w stosunku do gruntu prawo własności), (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) z nieruchomością związana jest służebność gruntowa polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki.

Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotowie mieszczącym się pod adresem: Konopnickiej 15, Złotów, 77-400 Złotów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów tel. 67 263 79 78

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/166834

Numer oferty: L/116/N/07/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 212.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka