[Archiwalny] Żuromin, woj. mazowieckie, ul. Mazurska - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie – Jacka Jędrzejczak (Sygn. akt KM 1029/13 i inne) wynika,

iż w dniu 25.06.2015r. o godz. 14.30

w Sądzie Rejonowym w Mławie w Sali nr 1B     

odbędzie się II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych nr 137, 138 i 139/2 o łącznej pow. 3,1187 ha, poł. w Żurominie, przy ul. Mazurskiej.

Działki nie sa ogrodzone i stanowią grunty orne R o V i VI klasie bonitacji. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin działki są na terenach usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości, oznaczonych na rysunku planu symbolem U2.

Nieruchomość objęta jest KW prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

1

1 814 000,00 (brutto)

1 814 000,00 (brutto)

Telefon kontaktowy do Komornika: 23 654 01 77

 Adres Kancelarii Komorniczej: 06-500 Mława, ul. Mariacka 1

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 814 000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi 1 209 333,00 zł (brutto).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 181 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto Komornika  Bank Pekao SA 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 z opisem „wadium KW PL2M/00009478/3”, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie, ul. Mariacka 1, tel. 23 654 01 77

 

Numer oferty: L/6/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.209.333,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka