[Archiwalny] Zwoleń, woj. mazowieckie, ul. Targowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zwoleń, 26-700 Zwoleń, dla której SR Zwoleń, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa położona przy ul.Targowej  w Zwoleniu obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3590/2 o powierzchni 1111 m2, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, piętrowym niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 112,00 m2 i powierzchni użytkowej 173,66 m2 oraz murowanym budynkiem magazynowo-garażowym o powierzchni zabudowy 115,00 m2 i powierzchni użytkowej 101,78 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą. Budynek magazynowo-garażowy został wybudowany w części na sąsiedniej działce oznaczonej na mapie nr 3590/3. 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 390.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 260.000,00 zł Wartość rękojmi : 39.000,00 zł w tym : - wartość działki gruntu nr 3590/2 o powierzchni 0,1111ha oszacowana jest na kwotę : 85.000,00 zł - wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 173,66m2 : 253.000,00 zł - wartość murowanego budynku magazynowo-garażowy o powierzchni użytkowej 101,78 m2 : 52.000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 390 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. I Oddział w Radomiu 34102043170000540201440114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225356

Numer oferty: L/30/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka