[Archiwalny] Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Krakowska , 96-200 Rawa Mazowiecka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Żydomice, 96-200 Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Maz. prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 108/4 o powierzchni 0,2222 ha zabudowaną siedliskiem mieszkalno gospodarczym: murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 90 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2, położoną w Żydomicach gm. Rawa Mazowiecka w obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolami 47.18.MRj i 47.16.R.RL.W (zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową oraz leśnictwo, rolnictwo i wody powierzchniowe), zapisanej w księdze wieczystej  obciążonej  służebnością osobistą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 190.000,00 zł. Rękojmia wynosi 19.000,00 zł. Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sum oszacowania: 142.500,00 zł. W przypadku utrzymania służebności w mocy po prawomocnym przysądzeniu własności nieruchomości wartość służebności wynosząca 32.600,00 zł.-  zostanie zaliczona na cenę nabycia (art. 1000 par. 3 KPC). 

Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo  w  książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  książeczki  do  wypłaty  całego  wkładu  stosownie do  prawomocnego postanowienia  sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O. w Rawie Mazowieckiej 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga Kancelaria Komornicza, ul. Konstytucji 3 Maja 9B, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126301

 

Numer oferty: L/213/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 142.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka