[Archiwalny] Żyrardów, woj. mazowieckie, ul. MIckiewicza - budynek mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Agnieszka Maciejewska-Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, pokój 104/107, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Mickiewicza 62, 96-300 Żyrardów. 

Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O. Żyrardów 40 1020 1055 0000 9402 0015 5705.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie mieszczącym się pod adresem: Al. Partyzantów 3, Żyrardów, 96-300 Żyrardów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Agnieszka Maciejewska- Kamińska Kancelaria Komornicza, ul. P.O.W. 13, Żyrardów, 96-300 Żyrardów tel. 46 8552281 46 8544094 / fax. 46 8552281.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234610

Numer oferty: L/19/N/09/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 89.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka