[Archiwalny] Żywiec, woj. śląskie, ul. Sporyska - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 46, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Sporyskiej, 34-300 Żywiec, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomości w postaci: o działka 9241/6 o pow. 491 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 138,24 m2 oraz altaną ogrodową o pow. 11,85 m2 położonej w Żywcu, przy Ul. Sporyskiej. 

Suma oszacowania wynosi 386 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 257 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 18124048811111000053338332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec tel. 338674645 / fax. 338674645.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213480

 

Numer oferty: L/5/N/04/15
Region:
  • śląskie
Cena: 257.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka