Raporty bieżące

2015.11.24 15:40

Raport Bieżący 71/2015 - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku („Klient” lub „Emitent”) umowę gwarancyjną („Umowa”) z udziałem w kwocie 1.950.000.000 zł  (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w ramach której zobowiązuje się do objęcia emisji obligacji Klienta do kwoty gwarantowanej.

Ostateczny termin wykupu obligacji emitowanych i objętych w ramach zawartej Umowy będzie przypadać  nie później niż 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie finansowania udzielonego na podstawie Umowy oparte będzie na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Wierzytelność z tytułu objętych obligacji nie będzie zabezpieczona.

Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy  wynosi 3.021.391.000 zł (słownie: trzy miliardy dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. 

Umowa, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym jest umową o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.