Raporty bieżące

2016.01.12 12:39

Raport bieżący nr 1/2016 – Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2016.

Podstawa prawna:

Paragraf 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2016:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2016 r. – termin przekazania raportu: 9 maja 2016 r.

- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016 r. – termin przekazania raportu: 8 sierpnia 2016 r.

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2016 r. - termin przekazania raportu: 7 listopada 2016 r.

- raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. - termin przekazania raportu: 6 marca 2017 r.

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. - termin przekazania raportu: 6 marca 2017 r.

 

Jednocześnie Zarząd PKO Banku Polskiego S.A.  informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. odpowiednio za drugi oraz czwarty kwartał 2016 r.