Raporty bieżące

2016.03.22 09:56

Raport bieżący nr 20/2016 – Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 marca 2016 r. Pan Jarosław Myjak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 22 marca 2016 r.