Raporty bieżące

2016.05.16 18:15

Raport bieżący nr 27/2016 – Utrzymanie przez agencję ratingową Moody’s ocen ratingowych oraz korekta perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (“Bank”) informuje, iż w dniu 16 maja 2016 r. Moody’s Investors Service („Moody’s”) opublikował notę prasową na stronie internetowej www.moodys.com („Nota”), w której poinformował o potwierdzeniu ocen ratingowych depozytów długo- i krótkoterminowych Banku na poziomie A2/P-1, potwierdzeniu ocen ratingowych zobowiązań Banku na poziomie A3 oraz skorygowaniu perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku na negatywną ze stabilnej. Jednocześnie agencja utrzymała stabilną perspektywę ocen ratingowych zobowiązań Banku. Korekta perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku była następstwem podobnej korekty dla perspektywy ocen ratingowych Polski.

Zgodnie z treścią Noty:

  • ocena depozytów długoterminowych została utrzymana na poziomie A2, perspektywa została skorygowana na „negatywną” ze „stabilnej”,
  • ocena depozytów krótkoterminowych została utrzymana na poziomie P-1,
  • ocena zobowiązań (senior unsecured) została utrzymana na poziomie A3, perspektywa została utrzymana na poziomie „stabilna”,
  • ocena zobowiązań Programu MTN została utrzymana na poziomie (P)A3,
  • ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu została utrzymana na poziomie (P)P-2,
  • opinia o ryzyku kontrahenta została utrzymana na poziomie A2(cr)/P-1(cr).

Agencja Moody’s informuje w Nocie, że utrzymanie ocen ratingowych depozytów i zobowiązań Banku odzwierciedla oczekiwanie agencji Moody’s do kontynuacji umiarkowanego wsparcia ze strony władz krajowych. Utrzymanie ocen Banku wiąże się według Moody’s z dobrą jakością aktywów oraz adekwatnym poziomem pokrycia odpisem kredytów z rozpoznaną utratą wartości, które to parametry poprawiały się w ostatnich latach. Jednocześnie agencja Moody’s wskazuje, że Bank wzmacniał swoją bazę kapitałową.