Raporty bieżące

2016.05.18 15:11

Raport bieżący nr 28/2016 – Stanowisko PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku za rok 2015

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 26/2016 z 12 maja 2016 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż Bank będzie stosował się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) - o którym mowa ww. raporcie - z uwzględnieniem obowiązującej polityki dywidendowej, jednocześnie dbając o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego, biorąc pod uwagę także potencjalne sytuacje skrajne, w tym możliwość niekorzystnych zmian kursu walutowego i wpływ na adekwatność kapitałową.

Bank posiada aktualną politykę dywidendową, uchwaloną przez Zarząd Banku i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, która adresuje stanowisko KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków, w szczególności w zakresie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych kwalifikujących do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% wypracowanego zysku.