Raporty bieżące

2016.06.30 16:56

Raport bieżący nr 35/2016 – Zmiany w Radzie Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank")  informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Panią Agnieszkę Winnik–Kalembę oraz Panią Małgorzatę Dec–Kruczkowską.

 

Ponadto Zarząd Banku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2016 r., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku: Panią Grażynę Ciurzyńską oraz Pana Zbigniewa Hajłasza.

 

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Panią Grażynę Ciurzyńską na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.

 

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

 

Grażyna Ciurzyńska

 

Pani Grażyna Ciurzyńska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w administracji rządowej, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od 1996 r. przez 20 lat związana z sektorem bankowym. Pracowała na stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego banku PBK S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) oraz Kredyt Banku S.A. nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie na stanowiskach dyrektora w obszarze detalicznym Banku BGŻ S.A. odpowiedzialna między innymi za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję doradcy Prezesa Zarządu Banku.

Od 2007 r. związana z rynkiem płatności i kart bankowych. Jako dyrektor departamentu w Banku BGŻ S.A., a następnie w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz dostawcami technologii i usług kartowych.

Ponadto była członkiem Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej Prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich.

Przez ponad 15 lat prowadziła pracę naukowo- dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Obecnie Dyrektor Departamentu Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, koordynujący politykę inwestycyjną, nadzorujący współpracę z  inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy.

 

 

Zbigniew Hajłasz

 

Pan Zbigniew Hajłasz jest praktykiem i konsultantem w dziedzinie zarządzania i rozwoju. Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju instytucji finansowych, restrukturyzacji przemysłowej, prywatyzacji i przedsięwzięć międzynarodowych.

Uzyskane tytuły naukowe: MPhil in Economics (London University, 2002) oraz mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska, 1982).

W 1993-96 oraz od 2005 r. – wykładowca akademicki (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), od sierpnia 2011 r. – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Św. Katarzynie (laureata rankingu Gazela Biznesu w latach 2015 i 2016); od stycznia 2016 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA.

Pełnił m.in. następujące funkcje: Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (1991-1993); Dyrektor Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA (1994-1996), Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu PRW SA we Wrocławiu, Prezes Zarządu TBS sp. z o.o. w Głogowie, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu OPDRO.

Był członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo - Finansowe SA we Wrocławiu, Polskie Radio Wrocław SA we Wrocławiu, TBS sp. z o.o. w Lubinie (najlepszy TBS w kraju w rankingu BGK), Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., Polskie Radio SA.

Autor ekspertyz dla Sejmu i Rządu RP oraz dla instytucji finansowych.

 

 

Ponadto Zarząd Banku informuje, że zgodnie z treścią oświadczeń żadna z powołanych osób:

 

-        nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;

-        nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;

-        nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

-        nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.