Raporty bieżące

2016.06.30 17:27

Raport bieżący nr 36/2016 – Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Maksa Kraczkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 4 lipca 2016 r. na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

 

Maks Kraczkowski oświadczył, iż:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;

- nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; 

- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Pozostałe informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem, Bank przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.