Raporty bieżące

2016.07.01 16:56

Raport bieżący nr 38/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Treść raportu:

Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na 30 czerwca 2016 r. („ZWZ”), dysponowali 774.475.257 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 złotych i dzielący się na 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 61,96%.

Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

1)    Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju. Skarb Państwa posiadał 367.918.980 głosów, tj. 47,51% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2)    Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny– 114.000.000 głosów tj. 14,72% głosów na ZWZ oraz 9,12% ogólnej liczby głosów;

3)    AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 87.463.000 głosów tj. 11,29% głosów na ZWZ oraz 7,00% ogólnej liczby głosów;

4)    Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 47.700.000 głosów tj. 6,16% głosów na ZWZ oraz 3,82% ogólnej liczby głosów.