Raporty bieżące

2016.07.14 12:41

Raport bieżący nr 40/2016 – Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, od dnia 18 lipca 2016 r., na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

 

Informacja o powołanym członku Zarządu:

 

Jan Emeryk Rościszewski (lat 51) – polski przedsiębiorca, menedżer branży ubezpieczeniowej. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał dyplom DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1990 – 1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991 – 1993 dla Groupe Azur. W latach 1993 -1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z Paribas. W latach 1998 - 2016 r. jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001 - 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.

Pełnił lub pełni wiele dodatkowych funkcji zawodowych m.in. takich jak: przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE (od 1999), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000 – 2014), członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012 – 2016), członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI S.A. (od 2011).

W latach 1981 – 1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 2009 r. jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 r. pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest członkiem zarządu Fundacji Karta z Dziejów (od 2007 r.) oraz członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. W 2010 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta  za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.

 

Jan Emeryk Rościszewski oświadczył, że:

1)     nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, z zastrzeżeniem punktu trzeciego,

2)     nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej,

3)     nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; jest członkiem organów nadzorczych spółek kapitałowych konkurencyjnych wobec działalności Grupy Kapitałowej Banku tj. Pocztylion-Arka PTE S.A. (z dniem 18 lipca 2016 r. przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) oraz BBI Development S.A. (złoży rezygnację z pełnionej funkcji na najbliższym walnym zgromadzeniu),

4)     nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej,

5)     nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.