Raporty bieżące

2016.09.08 17:04

Raport bieżący nr 45/2016 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

 

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, iż w dniu 8 września 2016 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego, przyjętych uchwałą nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku (przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.).

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.