Raporty bieżące

2016.09.22 16:52

Raport Bieżący Nr 47/2016: Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 22 września 2016 r. został ustalony przez Radę Nadzorczą Banku tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Statutu Banku. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy – o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 45/2016.

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu.