Raporty bieżące

2016.01.29 17:45

Raport bieżący nr 6/2016 – Możliwy wpływ transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego S.A. – informacja poufna.

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2015, PKO Bank Polski S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. Zarząd przyjął warunki udziału Banku w transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. („Transakcja”) przedstawione Bankowi przez Visa Europe Limited, zgodnie z którymi łączny wstępnie oszacowany udział Banku w przychodach z Transakcji (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności typu „earn out”) ma wynieść EUR 88.875.079 co stanowi równowartość 394.649.788 zł (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 r.), w tym:

-    66.167.319  euro w gotówce co stanowi równowartość 293.815.980 zł (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 r.), oraz

-    22.707.761  euro w akcjach Visa Inc., co stanowi równowartość 100.833.813 zł (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 r.)  (kwoty po zaokrągleniach),

 

z zastrzeżeniem, że powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku ze złożonym przez Bank zastrzeżeniem co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Banku w rozliczeniu Transakcji lub ewentualnymi zastrzeżeniami pozostałych członków Visa Europe Limited, kosztami Transakcji, a także w przypadkach wskazanych w dokumentacji dotyczącej Transakcji (tzw. „leakage”).

Ostateczne potwierdzenie kwot należnych Bankowi powinno nastąpić w dniu 1 marca 2016 r., a ich rozliczenie - w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z ramowymi zasadami Transakcji, przewiduje się ewentualnie dodatkową odroczoną płatność typu „earn-out” płatną w gotówce po szesnastu kwartałach od dnia rozliczenia Transakcji, ale jej faktyczna wartość nie jest aktualnie jeszcze możliwa do określenia.

Przeprowadzenie Transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie planowane jest w drugim kwartale 2016 r.